View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-08
3  *
4  * ClientManager - klasa odpowiada za przechowywanie informacji o połaczonych klientach, oraz
5  * obsługę komunikacji z nimi
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
8  
9  import java.io.IOException;
10 import java.net.InetSocketAddress;
11 import java.net.SocketException;
12 import java.util.HashMap;
13 import java.util.Iterator;
14 import java.util.LinkedList;
15 import java.util.List;
16 import java.util.Map;
17 import java.util.Observable;
18 import java.util.Observer;
19 import java.util.logging.Logger;
20 
21 /***
22  * @author Łukasz Krzyżak
23  * 
24  * Klasa odpowiada za obsługę komunikacji pomiędzy serwerem a klientami. Odbiera
25  * pakiety wysyłane przez klientów, analizuje i przekazuje do dalszej obróbki,
26  * oraz rozsyła informacje od serwera do klientów
27  */
28 public class ClientManager implements Observer {
29 	private Map<InetSocketAddress, ClientData> clients = new HashMap<InetSocketAddress, ClientData>();
30 
31 	private NetworkServerFacade serverFacade = null;
32 
33 	private ClientFactory clientFactory = null;
34 
35 	private Logger fLogger = Logger.getLogger("ClientManager");
36 
37 	private List<InetSocketAddress> timeoutedClients = new LinkedList<InetSocketAddress>();
38 	
39 	/***
40 	 * pobiera referencję do fasady
41 	 *
42 	 */
43 	public ClientManager() {
44 		serverFacade = NetworkServerFacadeHolder.getNetworkFacade();
45 		clientFactory = serverFacade.getClientFactory();
46 	}
47 
48 	/***
49 	 * metoda update - uruchamiana, gdy serwer otrzyma pakiet
50 	 * 
51 	 * @see java.util.Observer#update(java.util.Observable, java.lang.Object)
52 	 */
53 	public void update(Observable arg0, Object arg1) {
54 		// bardzo brzydki i nieobiektowy kawałek kodu ;)
55 		try {
56 			Packet recvPacket = ((ReceivedPacketBuffer) arg0).getNextPacket();
57 			if (recvPacket instanceof JoinPacket)
58 				processJoinPacket((JoinPacket) recvPacket);
59 			else if (recvPacket instanceof UpdatePacket)
60 				processUpdatePacket((UpdatePacket) recvPacket);
61 			else
62 				fLogger.warning("Odebrano pakiet nieznanego typu: "
63 						+ recvPacket.getClass().getName());
64 		} catch (Exception e) {
65 			fLogger.severe("Złapano wyjątek - " + e.toString());
66 		}
67 	}
68 
69 	/***
70 	 * rozsyła dane podane jako parametr do wszystkich klientów. Sprawdza
71 	 * timeouty klientów, i powoduje usunięcie tych u których one występują.
72 	 * 
73 	 * @param updateData dane do wysłania
74 	 * @throws IOException jeśli wystąpił błąd socketu
75 	 */
76 	public void sendUpdate(byte[] updateData) throws IOException {
77 		if (clients.size() == 0) {
78 			fLogger.fine("Brak klientów do wysłania update");
79 		} else {
80 			Iterator<ClientData> clientIterator = clients.values().iterator();
81 			timeoutedClients.clear();
82 			
83 			while (clientIterator.hasNext()) {
84 				try {
85 					clientIterator.next().sendUpdate(updateData);
86 				} catch (TimeoutException e) {
87 					e.printStackTrace();
88 					ClientData timeoutedClient = clients.get(e.getAddress());
89 					serverFacade.forwardClientTimeout(timeoutedClient
90 							.getAvatarID());
91 					timeoutedClients.add(e.getAddress());
92 					fLogger.warning("Utracono połączenie z klientem"
93 							+ timeoutedClient.getClientAddress());
94 				}
95 			}
96 			
97 			for(InetSocketAddress client : timeoutedClients)
98 				clients.remove(client);
99 		}
100 	}
101 
102 	/***
103 	 * metoda obsluguje pakiet JoinPacket: - jeśli klient o takim adresie już
104 	 * istnieje - rzucany jest wyjątek IllegalArgumentException - jesli klient
105 	 * nie istnieje - tworzony jest nowy, i dodawany do listy
106 	 * 
107 	 * @param packet
108 	 *      pakiet otrzymany od klienta
109 	 * @throws IllegalArgumentException
110 	 *       jeśli klient już był wcześniej dodany
111 	 * @throws SocketException jeśli wystąpił bład socketu
112 	 */
113 	private void processJoinPacket(JoinPacket packet) throws SocketException {
114 		if (clients.containsKey(packet.getSourceAddress())) {
115 			fLogger.warning("Klient z " + packet.getSourceAddress()
116 					+ " próbuje połączyć się drugi raz");
117 			throw new IllegalArgumentException();
118 		}
119 		ClientData client = clientFactory.createClient(packet
120 				.getSourceAddress());
121 		clients.put(packet.getSourceAddress(), client);
122 		fLogger.fine("Dodano klienta z " + packet.getSourceAddress());
123 	}
124 
125 	/***
126 	 * obsługuje pakiet typu "update". Sprawdza w obiekcie z którego otrzymano
127 	 * pakiet czy jest poprawny, jeśli tak pakiet jest forwardowany na fasadę,
128 	 * jeśli nie umieszczany jest wpis w logach a pakiet idzie do kosza.
129 	 * 
130 	 * @param packet
131 	 *      pakiet update otrzymany z sieci
132 	 */
133 	private void processUpdatePacket(UpdatePacket packet) {
134 		ClientData client = clients.get(packet.getSourceAddress());
135 		if (client == null)
136 			fLogger.severe("Klient na " + packet.getSourceAddress()
137 					+ " nie istnieje");
138 		else {
139 			if (client.validatePacket(packet))
140 				serverFacade.forwardUpdate(packet);
141 			else
142 				fLogger.warning("Klient na " + packet.getSourceAddress()
143 						+ " przysłał pakiet ze złym numerem seq");
144 		}
145 	}
146 
147 	/***
148 	 * metoda zwraca ilość połączonych klientów
149 	 * 
150 	 * @return ilość połaczonych klientów
151 	 */
152 	public int getClientCount() {
153 		return clients.size();
154 	}
155 }
156