View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-07
3  *
4  * JoinPacket - pakiet wysyłany przez klienta, gdy ten chce się połaczyć z serwerem
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  /***
9  * @author Łukasz Krzyżak
10  *
11  * Klasa joinPacket to klasa opisująca pakiet przesyłany przez klienta do serwera, gdy
12  * ten chce się przyłączyć do świata.
13  */
14 public class JoinPacket extends Packet {
15 	/***
16 	 * numer wersji do serializacji
17 	 */
18 	public static final long serialVersionUID = 1;
19 }