View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-09
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
8  
9  import java.io.IOException;
10 import java.net.InetSocketAddress;
11 import java.net.SocketAddress;
12 import java.util.logging.Logger;
13 
14 /***
15  * @author Łukasz Krzyżak
16  *
17  * klasa odpowiedzialna za przechowywanie informacji o pojedynczym kliencie przył?czonym do serwera,
18  * oraz za komunikację z tym klientem
19  */
20 class ClientData {
21 	protected InetSocketAddress clientAddress = null;
22 	protected String avatarID = null;
23 	
24 	protected long lastPacketReceived = System.currentTimeMillis();
25 	protected NetworkSender sender;
26 	
27 	protected long lastSeqNumber = 0;
28 	protected long sendSeqNumber = 1;
29 	
30 	protected static final int clientTimeout = 1000;
31 	
32 	protected Logger fLogger = Logger.getLogger("ClientData"); 
33 	
34 	protected ClientData() {
35 		
36 	}
37 	/***
38 	 * wi?żemy klienta z jego adresem IP, a następnie pytamy Model o ID avatara dla tego klienta
39 	 * @param address adres z którego pochodzi klient
40 	 */
41 	public ClientData(InetSocketAddress address) {
42 		clientAddress = address;
43 		avatarID = NetworkServerFacadeHolder.getNetworkFacade().createAvatar();
44 		try {
45 			sender = new NetworkSender();
46 			ConnectPacket connectPacket = new ConnectPacket();
47 			connectPacket.setAvatarID(avatarID);
48 			sender.send(connectPacket, clientAddress.getAddress(), clientAddress.getPort());
49 		}
50 		catch (IOException e){
51 			fLogger.severe("IOException przy tworzeniu NetworkSender: "+e.getMessage());
52 		}
53 	}
54 	
55 	SocketAddress getClientAddress() {
56 		return clientAddress;
57 	}
58 	
59 	String getAvatarID() {
60 		return avatarID;
61 	}
62 	
63 	/***
64 	 * sprawdza, czy pakiet Update jest poprawny (zgodno?ć numerów sekwencji), i aktualizuje
65 	 * czas otrzymania ostatniego pakietu od klienta 
66 	 * @param update pakiet do sprawdzenia poprawno?ci
67 	 * @return czy pakiet należy przyj?ć
68 	 */
69 	public boolean validatePacket(UpdatePacket update) {
70 		if(update.getSeqNumber() <= lastSeqNumber) return false;
71 		lastSeqNumber = update.getSeqNumber();
72 		lastPacketReceived = System.currentTimeMillis();
73 		return true;
74 	}
75 	
76 	/***
77 	 * wysyła update do danego klienta
78 	 * @param updateData dane do wysłania
79 	 * @throws TimeoutException rzucany, gdy nie otrzymano żadnej wiadomo?ci od klienta w ci?gu okre?lonego czasu (clientTimeout)
80 	 * @throws IOException rzucany przez sendera, gdy nie uda się wysyłanie
81 	 */
82 	public void sendUpdate(byte[] updateData) throws TimeoutException, IOException {
83 		if(System.currentTimeMillis() - lastPacketReceived > clientTimeout) throw new TimeoutException(clientAddress);
84 		
85 		UpdatePacket updatePacket = new UpdatePacket();
86 		updatePacket.setUpdateData(updateData);
87 		updatePacket.setSeqNumber(sendSeqNumber++);
88 		sender.send(updatePacket, clientAddress.getAddress(), clientAddress.getPort());
89 	}
90 }