View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-07
3  *
4  * plik opisujący klasę odpowiedzialną za wysyłanie pakietów
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  import java.io.ByteArrayOutputStream;
9  import java.io.IOException;
10 import java.io.ObjectOutputStream;
11 import java.net.DatagramPacket;
12 import java.net.DatagramSocket;
13 import java.net.InetAddress;
14 
15 /***
16  * @author Łukasz Krzyżak
17  *
18  * Klasa odpowiada za wysłanie pakietu na docelowy adres i port przez protokół UDP
19  */
20 public class NetworkSender {
21 	private ObjectOutputStream objectOutputStream = null;
22 	private ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = null;
23 	private DatagramSocket sendSocket = null;
24 	
25 	/***
26 	 * tworzy nowy obiekt sendera - przygotowuje bufory do wysyłania
27 	 */
28 	public NetworkSender() {
29 		sendSocket = NetworkReceiver.listeningSocket;
30 	}
31 	
32 	/***
33 	 * wysyła pakiet na podany adres i podany port
34 	 * @param packet pakiet do wysłania
35 	 * @param target adres docelowy
36 	 * @param port port, na który należy wysłać wiadomość
37 	 * @throws IOException jeśli wystąpi błąd przy przesyłaniu
38 	 */
39 	public synchronized void send(Packet packet, InetAddress target, int port) throws IOException {
40 		byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
41 		objectOutputStream = new ObjectOutputStream(byteArrayOutputStream);
42 		objectOutputStream.writeObject(packet);
43 		
44 		DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(byteArrayOutputStream.toByteArray(),
45 				byteArrayOutputStream.size(), target, port);
46 		sendSocket.send(sendPacket);
47 	}
48 }