View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-23
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Control;
8  
9  import org.sourceforge.jvb3d.Model.*;
10 import org.sourceforge.jvb3d.Network.*;
11 import java.util.Timer;
12 import java.util.TimerTask;
13 /***
14  * @author spootnick
15  *
16  * Klasa odpowiedzialna za sterowanie całym programem.
17  * Jeje główne zadania to: obsługa wejścia, zlecanie części sieciowej wysyłania wiadomości
18  */
19 public class Control {
20 	
21 	protected INetworkModel network;
22 	protected IModelInput model;
23 	protected Timer timer;
24 	protected InputAdapter input;
25 	protected String localPlayerID;
26 	protected String localPlayerName;
27 	
28 	/***
29 	 * Konstruktor pobierający referencję do części sieciowej i logiki 
30 	 * @param network referencja do części sieciowej
31 	 * @param model referencja do części logiki
32 	 */
33 	public Control(INetworkModel network,IModelInput model){
34 		this.network=network;
35 		this.model=model;
36 		input = new InputAdapter(model,network);
37 	}
38 	/***
39 	 * Funkcja włączająca konkretną cykliczną funkcjonalność w modelu
40 	 * @param task zadanie do wykonywania
41 	 * @param period co jaki czas [ms] zadanie ma być wykonywane
42 	 * @return obiekt Timer który realizuje cykliczną funkcjonalność
43 	 */
44 	public Timer setTask(ControlTask task,long period){
45 		task.localPlayerID=this.localPlayerID;
46 		task.network=this.network;
47 		timer=new Timer(true);
48 		timer.schedule(task,0,period);
49 		return timer;
50 	}
51 	/***
52 	 * Zwraca InputAdapter skojażony z tym obiektem
53 	 * @return obiekt InputAdapter obsługujący wejście
54 	 */
55 	public InputAdapter getInputAdapter(){
56 		return input;
57 	}
58 	/***
59 	 * Ustawia identyfikator lokalnej postaci 
60 	 * @param id identyfikator jaki lokalny gracz ma w modelu
61 	 */
62 	public void setLocalPlayerID(String id){
63 		localPlayerID=id;
64 		input.localPlayerID=id;
65 	}
66 	/***
67 	 * Zwraca aktualnie ustawiony identyfikator
68 	 * @return identyfikator lokalnej postaci
69 	 */
70 	public String getLocalPlayerID(){
71 		return localPlayerID;
72 	}
73 	/***
74 	 * Ustawia imię lokalnej postaci, które jest wykorzystywane jako nazwa źródła
75 	 * przy wysyałniu wiadomości na chat
76 	 * @param name nazwa loklanej postaci
77 	 */
78 	public void setLocalPlayerName(String name){
79 		localPlayerName=name;
80 		input.localPlayerName=name;
81 	}
82 	/***
83 	 * Zwraca aktualnie ustawioną nazwę postaci
84 	 * @return nazwa postaci
85 	 */
86 	public String getLocalPlayerName(){
87 		return localPlayerName;
88 	}
89 }