View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-11
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Control;
8  
9  import java.awt.event.KeyEvent;
10 import java.awt.event.KeyListener;
11 import java.awt.event.MouseEvent;
12 
13 import javax.swing.event.MouseInputListener;
14 import org.sourceforge.jvb3d.Model.IModelInput;
15 import org.sourceforge.jvb3d.Network.INetworkModel;
16 import java.lang.*;
17 
18 /***
19  * @author spootnick
20  * 
21  * Klasa odpowiedzialna za obsługę sterowania. Steruje lokalną postacią w modelu 
22  */
23 public class InputAdapter implements MouseInputListener, KeyListener {
24 
25 	private IModelInput model;
26 
27 	private int lastKey = 0;
28 
29 	private boolean isText = false;
30 	private int screenHeight;
31 	private int screenWidth;
32 	private int lastX,lastY;
33 	private float rotationAngle=(float)Math.PI;
34 
35 	public INetworkModel network;
36 
37 	public String localPlayerID;
38 
39 	public String localPlayerName = "";
40 
41 	/***
42 	 * Konstruktor pobierający referencję do modelu
43 	 * @param model
44 	 */
45 	public InputAdapter(IModelInput model) {
46 		this.model = model;
47 	}
48 	
49 	/***
50 	 * Ustawia wymiar ekranu użuwana przy sterowaniu myszą.
51 	 * Na razie nie jest ważne
52 	 * @param width wysokość w pikselach 
53 	 * @param height szerokość
54 	 */
55 	public void setScreen(int width,int height){
56 		
57 		screenHeight=height;
58 		screenWidth=width;
59 	}
60 	
61 	/***
62 	 * Konstruktor pobierający referencję do modelu i części sieciowej
63 	 * @param model część ligiki
64 	 * @param network część sieciowa
65 	 */
66 	public InputAdapter(IModelInput model, INetworkModel network) {
67 		this.model = model;
68 		this.network = network;
69 		//Thread.currentThread().setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
70 
71 	}
72 
73 	private void triggerUpdate() {
74 		if (network != null && localPlayerID != null) {
75 			try {
76 				network.sendUpdate(localPlayerID);
77 			} catch (Exception ex) {
78 				System.err.println(ex);
79 				System.exit(0);
80 			}
81 			//System.out.println("Update od input");
82 		}
83 	}
84 
85 	/***
86 	 * Używana gdy obiekt klasy jest w trybie przyjmowania teksu
87 	 * Powoduje doklejanie kolejnych znaków do aktualnie wprowadzanej linii
88 	 */
89 	public void keyTyped(KeyEvent arg0) {
90 		// TODO Auto-generated method stub
91 		int key=arg0.getKeyChar();
92 		//System.out.println("typed:"+key);
93 		if(isText && key!=8)
94 			model.append(String.valueOf(arg0.getKeyChar()));
95 	}
96 
97 
98 	/***
99 	 * Używana gdy obiekt jest w trybie sterowania postacią
100 	 * Powoduje zmiany: prędkości i zmiane trybu sterowanie postacią/wprowadzanie tekstu
101 	 */
102 	public void keyPressed(KeyEvent arg0) {
103 
104 		// TODO Auto-generated method stub
105 		//System.out.println("Key Pressed");
106 		int key = arg0.getKeyCode();
107 		if (!isText) {
108 			if (key == KeyEvent.VK_LEFT)
109 				model.turnLeftRight((float) Math.PI / 16);
110 			else if(key==KeyEvent.VK_ENTER){
111 				isText=!isText;
112 				model.beginEdit(">");
113 			}
114 			else if (key == KeyEvent.VK_RIGHT)
115 				model.turnLeftRight(-(float) Math.PI / 16);
116 			else if (key == KeyEvent.VK_W)
117 				model.moveForwardBackward(-0.2f);
118 			else if (key == KeyEvent.VK_S)
119 				model.moveForwardBackward(0.2f);
120 			else if (key == KeyEvent.VK_A)
121 				model.moveLeftRight(0.2f);
122 			else if (key == KeyEvent.VK_D)
123 				model.moveLeftRight(-0.2f);
124 			/*else if (key == KeyEvent.VK_UP)
125 				model.turnUpDown(-(float) Math.PI / 16);
126 			else if (key == KeyEvent.VK_DOWN)
127 				model.turnUpDown((float) Math.PI / 16);*/
128 			if (lastKey != key) {
129 				lastKey = key;
130 				this.triggerUpdate();
131 			}
132 		}else{
133 			if(key==KeyEvent.VK_ENTER)
134 			{
135 				isText=!isText;
136 				model.submitLine(localPlayerName);
137 				try{
138 					network.sendUpdate("chat");
139 					
140 				}catch(Exception ex){
141 					System.err.println(ex);
142 					System.exit(0);
143 				}
144 			}
145 			else if(key==KeyEvent.VK_BACK_SPACE)
146 			{
147 				model.delete(1);
148 				//System.out.println("pressed"+key);
149 			}
150 			
151 		}
152 	}
153 
154 	/***
155 	 * Używana gdy obiekt jest w trybie sterowania postacią
156 	 */
157 	public void keyReleased(KeyEvent arg0) {
158 		//System.out.println("Key Released");
159 		int key = arg0.getKeyCode();
160 		lastKey = 0;
161 		if (key == KeyEvent.VK_W)
162 			model.moveForwardBackward(0);
163 		else if (key == KeyEvent.VK_S)
164 			model.moveForwardBackward(0);
165 		else if (key == KeyEvent.VK_A)
166 			model.moveLeftRight(0);
167 		else if (key == KeyEvent.VK_D)
168 			model.moveLeftRight(0);
169 		// TODO Auto-generated method stub
170 		this.triggerUpdate();
171 
172 	}
173 
174 	/***
175 	 * Nie używana
176 	 */
177 	public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
178 		// TODO Auto-generated method stub
179 
180 	}
181 
182 	/***
183 	 * Powoduje zaznaczenie początkowej pozycji przy obracaniu postaci myszą
184 	 */
185 	public void mousePressed(MouseEvent arg0) {
186 		// TODO Auto-generated method stub
187 		lastX=arg0.getX();
188 		lastY=arg0.getY();
189 	}
190 
191 	/***
192 	 * Nie używana
193 	 */
194 	public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {
195 		// TODO Auto-generated method stub
196 
197 	}
198 
199 	/***
200 	 * Nie używana
201 	 */
202 	public void mouseEntered(MouseEvent arg0) {
203 		// TODO Auto-generated method stub
204 
205 	}
206 
207 	/***
208 	 * Nie używana
209 	 */
210 	public void mouseExited(MouseEvent arg0) {
211 		// TODO Auto-generated method stub
212 
213 	}
214 
215 	/***
216 	 * Na podstawie zmiany położenia myszy powoduje odpowiedni obrót gracza
217 	 */
218 	public void mouseDragged(MouseEvent arg0) {
219 		// TODO Auto-generated method stub
220 		int x=arg0.getX();
221 		int y=arg0.getY();
222 		model.turnLeftRight(-(float)(x-lastX)/screenWidth*rotationAngle);
223 		model.turnUpDown(-(float)(y-lastY)/screenHeight*rotationAngle);
224 		lastX=x;
225 		lastY=y;
226 	}
227 
228 	/***
229 	 * Nie używana
230 	 */
231 	public void mouseMoved(MouseEvent arg0) {
232 		// TODO Auto-generated method stub
233 		
234 	}
235 
236 }