View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-25
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Control;
8  
9  import java.util.TimerTask;
10 
11 import org.sourceforge.jvb3d.Network.INetworkModel;
12 
13 /***
14  * @author spootnick
15  *
16  * Klasa abstrakcyjna z której muszą dziedziczyć zadania używane w klasie Control
17  * do wykonywania cyklicznych zadań kontrolowanych przez Timer
18  */
19 public abstract class ControlTask extends TimerTask {
20 	public INetworkModel network;
21 	public String localPlayerID;
22 }