View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-11
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Model;
8  
9  /***
10  * @author spootnick
11  *
12  * Określa funkcjonalność lokalnego obietku gracza pod względem sterowania
13  */
14 public interface IPlayerControl {
15 	/***
16 	 * Podowuje obrót w kierunku lewo/prawo o zadany kąt w radianach
17 	 * @param angle kąt obrotu w radianach
18 	 */
19 	public void turnLeftRight(float angle);
20 	
21 	/***
22 	 * Ustawia prędkość w kierunku przód/tył na zadaną wartość
23 	 * @param speed nowa prędkość
24 	 */
25 	public void moveForwardBackward(float speed);
26 	/***
27 	 * Ustawia prędkość w kierunku lewo/prawo (strafe) na zadaną wartość
28 	 * @param speed nowa prędkość
29 	 */
30 	public void moveLeftRight(float speed);
31 	/***
32 	 * Podowuje obrót w kierunku dół/góra o zadany kąt w radianach
33 	 * @param angle kąt obrotu w radianach
34 	 */
35 	public void turnUpDown(float angle);
36 }