View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-18
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Model;
8  
9  /***
10  * @author spootnick
11  *
12  * Interfejs definiujący operacje dla obiektów zmieniających się w czasie
13  */
14 public interface IMakesTurn {
15 	/***
16 	 * Powoduje przejście do nasępnego stanu określonego czasem który minął
17 	 * @param time czas jaki minął od poprzedniego wywołania
18 	 */
19 	public void nextTurn(long time);
20 }