View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-11
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Loader;
8  
9  import java.io.File;
10 import java.util.logging.Logger;
11 
12 import javax.media.j3d.*;
13 import com.sun.j3d.utils.geometry.*;
14 
15 import javax.vecmath.*;
16 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
17 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
18 import org.w3c.dom.Document;
19 import org.w3c.dom.NodeList;
20 /***
21  * @author Michał Listwan
22  *
23  * klasa wczytuje scenę podaną jako parametr, a następnie umożliwia jej pobranie przez model
24  */
25 public class SceneLoader {
26 	protected Document sceneData = null;
27 	protected BranchGroup staticTree = new BranchGroup();
28 	
29 	static final Logger loaderLogger = Logger.getLogger("SceneLoader");
30 	/***
31 	 * Wczytuje scene zadaną w parametrze
32 	 * @param scene plik ze sceną
33 	 */
34 	public void loadScene(String scene) {
35 		try {
36 			DocumentBuilder docBuilder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();
37 			sceneData = docBuilder.parse(new File(scene));
38 			NodeList rootList = sceneData.getElementsByTagName("Surface");
39 			for(int i=0; i<rootList.getLength(); i++) {
40 				staticTree.addChild(GraphObjectFactory.getInstance().newGraphObject(rootList.item(i)));
41 			}
42 			
43 			staticTree.addChild(ModelManager.getInstance().getObjects());
44 			
45 			
46 			
47 		}
48 		catch (Exception e) {
49 			e.printStackTrace();
50 		}
51 		System.gc();
52 	}
53 	/***
54 	 * Zwraca statyczne poddrzewo z aktualnie wczytanej sceny
55 	 * @return root statycznego poddrzewa
56 	 */
57 	public BranchGroup getStaticScene(){
58 
59 		TransformGroup tgg= new TransformGroup();
60 		//ColorCube cube = new ColorCube(0.1);
61 		//TransformGroup tg = new TransformGroup();
62 		Transform3D trans = new Transform3D();
63 		//trans.rotX(2);
64 		//trans.setTranslation(new Vector3f(0f,-0.5f,4.5f));
65 		//tg.setTransform(trans);
66 		//Box box = new Box();
67 		//box.setAppearance(AppearanceFactory.getInstance().newAppearance("c", 0));
68 		//tg.addChild(box);
69 		BranchGroup bg = new BranchGroup();
70 		//tgg.addChild(tg);
71 		tgg.addChild(staticTree);
72 		trans.set(new Vector3f(-6,-1.6f,0f));
73 		tgg.setTransform(trans);
74 		bg.addChild(tgg);
75 		
76 		AmbientLight ambient = new AmbientLight();
77 		ambient.setInfluencingBounds(staticTree.getBounds());
78 		ambient.setColor(new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f));
79 		
80 		bg.compile();
81 		return bg;
82 		
83 		/*BranchGroup bg = new BranchGroup();
84 		Text2D text2D = new Text2D("2D text is a textured polygon",new Color3f(0.9f, 1.0f, 1.0f),"Helvetica", 18, Font.ITALIC);
85 		bg.addChild(text2D);
86 		return bg;*/
87 		
88 		//return staticTree;
89 	}
90 	
91 	/***
92 	 * zwraca scenę uzywaną do testowania
93 	 * @return root sceny
94 	 */
95 	public BranchGroup getCubeScene(){
96 		int groupCount=50;
97 		int cubeCount=200;
98 		BranchGroup bgs[]= new BranchGroup[groupCount];
99 		for(int i=0;i<groupCount;++i){
100 			bgs[i]=new BranchGroup();
101 		}
102 		
103 		BranchGroup bg = new BranchGroup();
104 		TransformGroup tgg;//= new TransformGroup();
105 		Transform3D trans = new Transform3D();
106 		Vector3f vector= new Vector3f();
107 		Vector3f vector2= new Vector3f();
108 		vector.set(0.3f,0,0);
109 		//trans.set(new Vector3f(0,0,-0.5f));
110 		//tgg.setTransform(trans);
111 		tgg=new TransformGroup();
112 		tgg.setTransform(trans);
113 		bg.addChild(tgg);
114 		Group g;
115 		g=tgg;
116 		for(int j=0;j<groupCount;++j)
117 		{
118 			if(j>0)
119 			{
120 				bgs[j-1].compile();
121 				bg.addChild(bgs[j-1]);
122 			}
123 			vector2.z-=0.5f;
124 			trans.set(vector2);
125 			tgg=new TransformGroup();
126 			tgg.setTransform(trans);
127 			bgs[j].addChild(tgg);
128 			g=tgg;
129 		for(int i=0;i<cubeCount;++i)
130 		{
131 			tgg= new TransformGroup();
132 			trans.set(vector);
133 			tgg.setTransform(trans);
134 			tgg.addChild(new ColorCube(0.1));
135 			g.addChild(tgg);
136 			g=tgg;
137 		}
138 		}
139 		bgs[groupCount-1].compile();
140 		bg.addChild(bgs[groupCount-1]);
141 		//trans.set(new Vector3f(0,0,0.5f));
142 		//tg.setTransform(trans);
143 		//tg.addChild(new ColorCube(0.1));
144 		//bg.addChild(tg);
145 		//bg.addChild(tgg);
146 		bg.compile();
147 		return bg;
148 	}
149 	/***
150 	 * zwraca drzewo obiektów które można używać.
151 	 * w obecnej wersji niezaimplementowane
152 	 */
153 	public void getUsableScene(){
154 		
155 	}
156 }