View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2005-01-15
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Loader;
8  
9  import java.io.File;
10 import java.io.FileNotFoundException;
11 import java.io.IOException;
12 import java.util.HashMap;
13 import java.util.Map;
14 
15 import javax.media.j3d.BranchGroup;
16 import javax.media.j3d.Transform3D;
17 import javax.media.j3d.TransformGroup;
18 import javax.vecmath.Vector3d;
19 import javax.vecmath.Vector3f;
20 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
21 import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
22 
23 import org.w3c.dom.Document;
24 import org.w3c.dom.Element;
25 import org.w3c.dom.Node;
26 import org.w3c.dom.NodeList;
27 import org.xml.sax.SAXException;
28 
29 import com.jlindamood.MS3D.*;
30 import com.sun.j3d.loaders.Scene;
31 
32 /***
33  * @author Łukasz Krzyżak
34  * 
35  * klasa odpowiada za wczytywanie zewnętrznych obiektów na podstawie pliku konfiguracyjnego
36  */
37 public class ModelManager {
38 	class ModelInfo {
39 		Scene model = null;
40 
41 		String modelFile = null;
42 
43 		ModelInfo(String fileName) {
44 			modelFile = fileName;
45 		}
46 
47 		BranchGroup getModel() throws FileNotFoundException {
48 			model = modelLoader.load(modelFile);
49 
50 			return model.getSceneGroup();
51 		}
52 	}
53 
54 	class ObjectInfo {
55 		BranchGroup geometryInfo = null;
56 		
57 		Transform3D objectTransformation = new Transform3D();
58 
59 		ObjectInfo(Element rootNode) throws FileNotFoundException {
60 			Element elem = (Element) rootNode.getElementsByTagName("Geometry")
61 					.item(0);
62 			geometryInfo = models.get(elem.getAttribute("source")).getModel();
63 			
64 			if(elem.getAttribute("pickable") != null && elem.getAttribute("pickable").equals("false"))
65 				geometryInfo.setPickable(false);
66 
67 			NodeList nodes = rootNode.getChildNodes();
68 
69 			for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {
70 				Node elm = nodes.item(i);
71 
72 				if (elm instanceof Element) {
73 					Element el = (Element) elm;
74 
75 					if (el.getNodeName().equals("Translation"))
76 						objectTransformation.setTranslation(new Vector3f(Float
77 								.parseFloat(el.getAttribute("x")), Float
78 								.parseFloat(el.getAttribute("y")), Float
79 								.parseFloat(el.getAttribute("z"))));
80 					else if (el.getNodeName().equals("Scale"))
81 						objectTransformation.setScale(new Vector3d(Double
82 								.parseDouble(el.getAttribute("x")), Double
83 								.parseDouble(el.getAttribute("y")), Double
84 								.parseDouble(el.getAttribute("z"))));
85 					else if (el.getNodeName().equals("Rotation")) {
86 						double angle = Double.parseDouble(el
87 								.getAttribute("angle"));
88 
89 						if (el.getAttribute("axis").equals("x"))
90 							objectTransformation.rotX(angle);
91 						else if (el.getAttribute("axis").equals("y"))
92 							objectTransformation.rotY(angle);
93 						else if (el.getAttribute("axis").equals("z"))
94 							objectTransformation.rotZ(angle);
95 					}
96 				}
97 			}
98 		}
99 
100 		TransformGroup getObject() {
101 			TransformGroup group = new TransformGroup();
102 			group.setTransform(objectTransformation);
103 			group.addChild(geometryInfo);
104 
105 			return group;
106 		}
107 	}
108 
109 	protected static final MilkLoader modelLoader = new MilkLoader();
110 
111 	protected static ModelManager instance = new ModelManager();
112 
113 	protected static final String surfacesFile = "data/objects.xml";
114 
115 	protected Map<String, ModelInfo> models = new HashMap<String, ModelInfo>();
116 
117 	protected BranchGroup objects = null;
118 
119 	/***
120 	 * singleton - zwraca instancję
121 	 * @return instancja
122 	 */
123 	public static ModelManager getInstance() {
124 		return instance;
125 	}
126 
127 	protected ModelManager() {
128 		try {
129 			parseModelsData();
130 			parseObjectsData();
131 		} catch (Exception e) {
132 			e.printStackTrace();
133 		}
134 	}
135 
136 	protected void parseModelsData() throws SAXException, IOException,
137 			ParserConfigurationException {
138 		Document dataDocument = DocumentBuilderFactory.newInstance()
139 				.newDocumentBuilder().parse(new File(surfacesFile));
140 
141 		Element root = (Element) dataDocument.getElementsByTagName("Models")
142 				.item(0);
143 		NodeList modelList = root.getElementsByTagName("Model");
144 
145 		for (int i = 0; i < modelList.getLength(); i++) {
146 			Element model = (Element) modelList.item(i);
147 
148 			ModelInfo modelInfo = new ModelInfo(model.getAttribute("source"));
149 
150 			models.put(model.getAttribute("id"), modelInfo);
151 		}
152 	}
153 
154 	protected void parseObjectsData() throws SAXException, IOException,
155 			ParserConfigurationException {
156 		Document dataDocument = DocumentBuilderFactory.newInstance()
157 				.newDocumentBuilder().parse(new File(surfacesFile));
158 
159 		Element root = (Element) dataDocument.getElementsByTagName(
160 				"WorldObjects").item(0);
161 		NodeList modelList = root.getElementsByTagName("Object");
162 
163 		objects = new BranchGroup();
164 
165 		for (int i = 0; i < modelList.getLength(); i++) {
166 			ObjectInfo model = new ObjectInfo((Element) modelList.item(i));
167 
168 			objects.addChild(model.getObject());
169 		}
170 	}
171 
172 	/***
173 	 * zwraca wszystkie zewnętrzne obiekty które zostały wczytane
174 	 * @return grupa zawierająca wszystkie obiekty
175 	 */
176 	public BranchGroup getObjects() {
177 		return objects;
178 	}
179 }