View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-10
3  *
4  * Klasa odpowiedzialna za kontakt pakietu Network z resztą "świata", oraz
5  * inicjalizację części sieciowej - część serwerowa.
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
8  
9  import java.io.ByteArrayInputStream;
10 import java.io.ByteArrayOutputStream;
11 import java.io.IOException;
12 import java.io.ObjectInputStream;
13 import java.io.ObjectOutputStream;
14 import java.util.logging.Logger;
15 
16 /***
17  * @author Łukasz Krzyżak
18  * 
19  * Klasa odpowiedzialna za kontakt pakietu Network z resztą "świata", oraz
20  * inicjalizację części sieciowej - część serwerowa.
21  */
22 public class ServerFacade extends NetworkServerFacade {
23 	private ClientManager clientManager;
24 	private NetworkReceiver receiver;
25 	private ReceivedPacketBuffer receiveBuffer;
26 	
27 	private Logger fLogger = Logger.getLogger("ServerFacade");
28 	/***
29 	 * tworzy i inicjalizuje podsystem sieci w wersji serwerowej.
30 	 * 
31 	 */
32 	public ServerFacade() {
33 		
34 	}
35 
36 	/***
37 	 * wysyła do IModelNetwork informację o konieczności utworzenia nowego
38 	 * avatara użytkownika. Zwraca ID avatara, który musi zostać wysłany do
39 	 * klienta.
40 	 * 
41 	 * @return ID avatara
42 	 */
43 	public String createAvatar() {
44 		return modelInterface.createPlayer();
45 	}
46 
47 	/***
48 	 * zwraca nową fabryke obiektów ClientData.
49 	 * @return nowa ClientFactory
50 	 */
51 	ClientFactory getClientFactory() {
52 		return new ClientDataFactory();
53 	}
54 
55 	/***
56 	 * powoduje przesłanie update otrzymanego z sieci do modelu. Ma wywoływać
57 	 * metodę update z interfejsu IModelNetwork.
58 	 * @param packet pakiet do przetworzenia
59 	 */
60 	void forwardUpdate(UpdatePacket packet) {
61 		try {
62 			ByteArrayInputStream byteStream = new ByteArrayInputStream(packet
63 				.getUpdateData());
64 			modelInterface.readExternal(new ObjectInputStream(byteStream));
65 		} catch (Exception e) {
66 			e.printStackTrace();
67 		}
68 	}
69 
70 	/***
71 	 * uruchamiana gdy wystąpi timeout klienta. Ma wywołać metodę removeObject z
72 	 * avatarem do usunięcia
73 	 * @param clientAvatar ID avatara klienta
74 	 */
75 	public void forwardClientTimeout(String clientAvatar) {
76 		modelInterface.removeObject(clientAvatar);
77 	}
78 
79 	/***
80 	 * pobiera dane z modelu, i rozsyła je do wszystkich klientów.
81 	 * 
82 	 * @param avatarID
83 	 *      id obiektu który mamy uaktualnić
84 	 */
85 	public void sendUpdate(String avatarID) {
86 		modelInterface.setSerialize(avatarID);
87 		sendUpdate();
88 	}
89 
90 	/***
91 	 * pobiera dane z modelu, i rozsyła je do wszystkich klientów.
92 	 * 
93 	 */
94 	public void sendAllUpdate() {
95 		modelInterface.setSerializeAll();
96 		sendUpdate();
97 	}
98 
99 	private void sendUpdate() {
100 		try {
101 			ByteArrayOutputStream byteStream = new ByteArrayOutputStream();
102 			ObjectOutputStream objectStream = new ObjectOutputStream(byteStream);
103 			modelInterface.writeExternal(objectStream);
104 			clientManager.sendUpdate(byteStream.toByteArray());
105 		} catch (Exception e) {
106 			e.printStackTrace();
107 			fLogger.warning("Złapano wyjątek w ServerFacade.sendUpdate " + e);
108 		}
109 	}
110 	
111 	/***
112 	 * powoduje uruchomienie serwera i nasłuch na podanym porcie
113 	 * @param port port na którym serwer ma słuchać
114 	 * @throws IOException jeśli wystąpi błąd socketu
115 	 */
116 	public void start(int port) throws IOException {
117 		receiver = new NetworkReceiver(port);
118 		receiveBuffer = new ReceivedPacketBuffer();
119 		receiver.connectToBuffer(receiveBuffer);
120 		clientManager = new ClientManager();
121 		receiveBuffer.addObserver(clientManager);
122 		receiver.start();
123 	}
124 }