View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-22
3  *
4  * klasa odpowiedzialna za komunikowanie się klienta z serwerem. Sprawdza
5  * poprawność otrzymywanych pakietów, wysyła update, łączy z serwerem.
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
8  
9  import java.io.IOException;
10 import java.net.InetSocketAddress;
11 import java.util.Observable;
12 import java.util.Observer;
13 import java.util.logging.Logger;
14 
15 /***
16  * @author Łukasz Krzyżak
17  * 
18  * klasa odpowiedzialna za komunikowanie się klienta z serwerem. Sprawdza
19  * poprawność otrzymywanych pakietów, wysyła update, łączy z serwerem.
20  */
21 public class ServerData implements Observer {
22 	NetworkSender networkSender;
23 
24 	private String connectData;
25 
26 	private long seqNumber = 0;
27 	private long sendSeqNumber = 1;
28 
29 	private long lastPacketReceived = System.currentTimeMillis();
30 	
31 	private InetSocketAddress serverAddress;
32 	private Logger fLogger = Logger.getLogger("ServerData");
33 	
34 	/***
35 	 * czas, po którym stwierdzamy, że serwer jest rozłączony jesli nie dostaliśmy od niego żadnego pakietu
36 	 */
37 	public static final long serverTimeout = 1000;
38 	
39 	private NetworkClientFacade clientFacade;
40 
41 	/***
42 	 * tworzy wymagane obiekty (NetworkSender)
43 	 */
44 	public ServerData() {
45 		networkSender = new NetworkSender();
46 		clientFacade = NetworkClientFacadeHolder.getNetworkFacade();
47 	}
48 
49 	/***
50 	 * próbuje połączyc się z serwerem. Wysyła pakiet join na adres podany w
51 	 * parametrze, a następnie czeka, aż klient otrzyma pakiet connect - wtedy
52 	 * metoda update spowoduje wznowienie wykonywania i zwrócenie wartości
53 	 * otrzymanych w pakiecie.
54 	 * 
55 	 * @param server
56 	 *      adres serwera
57 	 * @return ID avatara powiązanego z tym klientem
58 	 * @throws IOException
59 	 *       jeśli coś poszło źle 
60 	 * TODO jeśli nie otrzymamy pakietu connect - wisimy na wieki
61 	 * TODO join zwraca stringa - docelowo będzie coś większego
62 	 */
63 	public synchronized String join(InetSocketAddress server)
64 			throws IOException {
65 		JoinPacket joinPacket = new JoinPacket();
66 		networkSender.send(joinPacket, server.getAddress(), server.getPort());
67 
68 		try {
69 			wait();
70 		} catch (InterruptedException e) {
71 		}
72 		
73 		serverAddress = server;
74 		return connectData;
75 	}
76 
77 	/***
78 	 * obsługuje pakiety otrzymane z sieci. Jeśli to pakiet connect - zapisuje
79 	 * zapisane w nim dane, i notyfikuje główny wątek. Jeśli to pakiet update -
80 	 * sprawdza numer SEQ, aktualizuje czas, po czym wywołuje odpowiednią metodę
81 	 * z fasady
82 	 * TODO ładniejsza obsługa wyjątków
83 	 * @param arg0 referencja do bufora
84 	 * @param arg1 
85 	 */
86 	public synchronized void update(Observable arg0, Object arg1) {
87 		try {
88 			Packet recvPacket = ((ReceivedPacketBuffer) arg0).getNextPacket();
89 			if (recvPacket instanceof ConnectPacket) {
90 				connectData = ((ConnectPacket) recvPacket).getAvatarId();
91 				notify();
92 			} else if (recvPacket instanceof UpdatePacket) {
93 				
94 				if (validatePacket((UpdatePacket) recvPacket))
95 					clientFacade.forwardUpdate((UpdatePacket)recvPacket);
96 				else
97 					fLogger.warning("Serwer otrzymał pakiet ze złym numerem seq");
98 			}
99 		} catch (Exception e) {
100 			e.printStackTrace();
101 		}
102 	}
103 
104 	private boolean validatePacket(UpdatePacket update) {
105 		
106 		if (update.getSeqNumber() <= seqNumber)
107 			return false;
108 		seqNumber = update.getSeqNumber();
109 		lastPacketReceived = System.currentTimeMillis();
110 		return true;
111 	}
112 
113 	/***
114 	 * wysyła dane przekazane w parametrze do serwera, sprawdza timeout serwera
115 	 * @param updateData dane do przesłania
116 	 * @throws TimeoutException gdy wystąpił timeout serwera
117 	 * @throws IOException gdy wystapił błąd wysyłania pakietu
118 	 */
119 	public void sendUpdate(byte[] updateData) throws TimeoutException, IOException{
120 		if(System.currentTimeMillis() - lastPacketReceived > serverTimeout) throw new TimeoutException(serverAddress);
121 		
122 		UpdatePacket updatePacket = new UpdatePacket();
123 		updatePacket.setSeqNumber(sendSeqNumber++);
124 		updatePacket.setUpdateData(updateData);
125 		networkSender.send(updatePacket, serverAddress.getAddress(), serverAddress.getPort());
126 	}
127 	
128 	/***
129 	 * brzydka funkcja do testów
130 	 * @param address
131 	 */
132 	void setServerAddress(InetSocketAddress address) {
133 		serverAddress = address;
134 	}
135 }