View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-04
3  *
4  * Klasa odpowiada za odbieranie pakietów z sieci, przekazywanie ich do bufora
5  * odbiorczego i uruchomienie notyfikacji obiektów które obserwują bufor.
6  */
7  
8  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
9  
10 import java.net.DatagramSocket;
11 import java.net.DatagramPacket;
12 import java.net.InetSocketAddress;
13 import java.net.SocketException;
14 import java.net.SocketTimeoutException;
15 import java.io.ByteArrayInputStream;
16 import java.io.IOException;
17 import java.io.ObjectInputStream;
18 import java.util.logging.*;
19 
20 /***
21  * @author Łukasz Krzyżak
22  * 
23  * Klasa odpowiada za odbieranie pakietów z sieci, przekazywanie ich do bufora
24  * odbiorczego i uruchomienie notyfikacji obiektów które obserwują bufor.
25  */
26 public class NetworkReceiver extends Thread {
27 	/***
28 	 * socket służący do komunikacji instancji programu z innymi kopiami
29 	 */
30 	public static DatagramSocket listeningSocket = null;
31 
32 	private DatagramPacket recvPacket;
33 
34 	private ReceivedPacketBuffer packetBuffer = null;
35 
36 	private boolean terminate = false;
37 
38 	private ObjectInputStream objectInputStream = null;
39 
40 	private ByteArrayInputStream byteArrayInputStream = null;
41 
42 	private static final int maxPacketSize = 4096;
43 
44 	private static final int socketTimeout = 1000;
45 
46 	private static final Logger fLogger = Logger.getLogger("NetworkReceiver");
47 
48 	/***
49 	 * Wiąże obiekt z podanym portem
50 	 * 
51 	 * @param port
52 	 *      numer portu na którym ma słuchać socket
53 	 * @throws SocketException jeśli wystąpi błąd socketu
54 	 * @throws IOException jeśli wystąpi błąd przesyłania
55 	 */
56 	public NetworkReceiver(int port) throws SocketException, IOException {
57 		if(port == 0) 
58 			listeningSocket = new DatagramSocket();
59 		else
60 			listeningSocket = new DatagramSocket(port);
61 		listeningSocket.setSoTimeout(socketTimeout);
62 
63 		byte[] dataBuffer = new byte[maxPacketSize];
64 
65 		byteArrayInputStream = new ByteArrayInputStream(dataBuffer);
66 		recvPacket = new DatagramPacket(dataBuffer, maxPacketSize);
67 	}
68 
69 	/***
70 	 * ustawia timeout socketu
71 	 * @param timeout czas w ms
72 	 * @throws SocketException jeśli podano błędną wartość 
73 	 */
74 	public void setTimeout(int timeout) throws SocketException {
75 		listeningSocket.setSoTimeout(timeout);
76 	}
77 
78 	/***
79 	 * powoduje zakończenie nasłuchiwania na danym sockecie i zakończenie wątku
80 	 *
81 	 */
82 	public void finish() {
83 		terminate = true;
84 	}
85 
86 	/***
87 	 * zamyka socket i odpina go od portu
88 	 * 
89 	 */
90 	public void terminate() {
91 		listeningSocket.close();
92 	}
93 
94 	/***
95 	 * Wiąże obiekt z buforem
96 	 * 
97 	 * @param buffer
98 	 *      obiekt bufora z którym należy powiązać receivera
99 	 */
100 	public void connectToBuffer(ReceivedPacketBuffer buffer) {
101 		packetBuffer = buffer;
102 	}
103 
104 	/***
105 	 * Uruchamia nasłuchiwanie na sockecie. Jeśli zostanie odebrany pakiet -
106 	 * zostaje przekazany do bufora, a następnie bufor jest informowany o
107 	 * konieczności notyfikacji observerów.
108 	 * 
109 	 * @throws NullPointerException
110 	 *       wyjątek rzucany, jeśli próbujemy wystartować metodę, a nie
111 	 *       powiązaliśmy obiektu z buforem
112 	 * 
113 	 */
114 	public void run() {
115 		if (packetBuffer == null)
116 			throw new NullPointerException();
117 		while (!terminate) {
118 			try {
119 				listeningSocket.receive(recvPacket);
120 				
121 				byteArrayInputStream.reset();
122 				if (objectInputStream == null)
123 					objectInputStream = new ObjectInputStream(
124 							byteArrayInputStream);
125 				else
126 					byteArrayInputStream.skip(4);
127 
128 				Packet receivedPacket = (Packet) objectInputStream.readObject();
129 				receivedPacket.setSourceAddress((InetSocketAddress)recvPacket.getSocketAddress());
130 				packetBuffer.addPacket(receivedPacket);
131 				packetBuffer.notifyObservers();
132 			} catch (SocketTimeoutException e) {
133 				if(!terminate) fLogger.fine(e.toString());
134 			} catch (IOException e) {
135 				throw new NullPointerException(e.toString());
136 			} catch (ClassNotFoundException e) {
137 				throw new NullPointerException(e.toString());
138 			}
139 		}
140 	}
141 }