View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-10
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Model;
8  
9  import java.io.*;
10 /***
11  * @author spootnick
12  *
13  * Definiuje operacje udostępniane przez model części sieciowej
14  */
15 public interface IModelNetwork extends Externalizable{
16 	/***
17 	 * Powoduje utworzenie nowego gracza i zwraca jego identyfikator
18 	 * Używana gdy nowi klienci dołączają do świata
19 	 * @return identyfikator utworzonej postaci
20 	 */
21 	public String createPlayer();
22 	/***
23 	 * Usuwa obiekt o zadanym identyfikatorze ze świata
24 	 * @param id identyfikator obiektu w modelu
25 	 */
26 	public void removeObject(String id);
27 	/***
28 	 * Ustawia typ serializacji modelu na serializację całej zawartości
29 	 *
30 	 */
31 	public void setSerializeAll();
32 	/***
33 	 * Ustawia typ serializacji na serializację konkretnego obiektu
34 	 * @param id identyfikator obiektu w modelu
35 	 */
36 	public void setSerialize(String id);
37 }