View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-27
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Model;
8  
9  /***
10  * @author spootnick
11  *
12  * Definiuje operacje udostępniane przez Chat (HudObject)
13  */
14 public interface IChatControl {
15 	/***
16 	 * Powoduje rozpoczęcie edycji nowej lini tekstu
17 	 * @param inputMark znak zachęty
18 	 */
19 	public void beginEdit(String inputMark);
20 	/***
21 	 * Podowuje zakończenie edycji aktualnej lini i dodanie jej do zawartości obiektu
22 	 * @param sourceName nazwa która będzie użyta jako źródło tekstu
23 	 */
24 	public void submitLine(String sourceName);
25 	/***
26 	 * Dokleja łańcuch do aktualnie edytowanej linii
27 	 * @param s
28 	 */
29 	public void append(String s);
30 	
31 	/***
32 	 * Usuwa określoną ilość znaków
33 	 * @param nChars ilość znaków do usunięcia
34 	 */
35 	public void delete(int nChars);
36 }