View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-11
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Model;
8  
9  import java.io.Externalizable;
10 import java.io.IOException;
11 import java.io.ObjectInput;
12 import java.io.ObjectOutput;
13 
14 
15 import javax.media.j3d.*;
16 import javax.vecmath.Color3f;
17 
18 import com.sun.j3d.utils.geometry.*;
19 /***
20  * @author spootnick
21  *
22  * Klasa bazowa dla wszystkich klas reprezentujących obiekty dynamiczne
23  */
24 public abstract class DynamicObject extends BranchGroup implements Externalizable, IMakesTurn{
25 
26 	protected Transform3D transform=new Transform3D(); 
27 	protected TransformGroup transformGroup=new TransformGroup(); 
28 	protected Node appearance;
29 	protected long baseTtl=1000000000;
30 	protected long ttl=baseTtl;
31 	/***
32 	 * Określa czy dany obiekt znajduje się na serwerze
33 	 */
34 	public boolean isServer = true;
35 	protected BranchGroup staticWorld; 
36 	
37 	/***
38 	 * Ustawia referencję do świata, w którym danyc obiekt się znajduje
39 	 * @param world
40 	 */
41 	public void setWorld(BranchGroup world){
42 		staticWorld=world;
43 	}
44 	
45 	/***
46 	 * Zwraca informację czy obiekt jest żywy
47 	 * @return czy obiekt żyje
48 	 */
49 	public boolean isAlive(){
50 		return ttl>0 || isServer;
51 	}
52 	
53 	/***
54 	 *Zwraca aktualną transformację obiektu 
55 	 */
56 	public Transform3D getTransform(){
57 		return this.transform;
58 	}
59 	
60 	/***
61 	 * Ustawia transformację 
62 	 */
63 	public synchronized void setTransform(Transform3D transform){
64 		this.transform=transform;
65 	}
66 	public DynamicObject(){
67 		
68 	}
69 	
70 	/***
71 	 * @see org.sourceforge.jvb3d.Model.IMakesTurn#nextTurn(long)
72 	 */
73 	public synchronized void nextTurn(long time){
74 		
75 	}
76 	/***
77 	 * @see java.io.Externalizable#writeExternal(java.io.ObjectOutput)
78 	 */
79 	public synchronized void writeExternal(ObjectOutput arg0) throws IOException {
80 		// TODO Auto-generated method stub
81 
82 	}
83 
84 	/***
85 	 * @see java.io.Externalizable#readExternal(java.io.ObjectInput)
86 	 */
87 	public synchronized void readExternal(ObjectInput arg0) throws IOException,
88 			ClassNotFoundException {
89 		// TODO Auto-generated method stub
90 
91 	}
92 
93 }