View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2005-01-12
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Loader;
8  
9  import java.io.File;
10 import java.io.IOException;
11 import java.util.HashMap;
12 import java.util.Map;
13 
14 import javax.media.j3d.Material;
15 import javax.vecmath.Color3f;
16 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
17 import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
18 
19 import org.w3c.dom.Document;
20 import org.w3c.dom.Element;
21 import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
22 import org.w3c.dom.Node;
23 import org.w3c.dom.NodeList;
24 import org.xml.sax.SAXException;
25 
26 /***
27  * @author Łukasz Krzyżak
28  *
29  * Klasa odpowiada za zarządzanie materiałami.
30  * Wczytanie parametrów z pliku konfiguracyjnego, a następnie tworzenie/zwracanie
31  * materiałów zgodnie z ich specyfikacją.
32  */
33 public class MaterialManager {
34 	class MaterialInfo {
35 		Color3f ambientColor = null;
36 		Color3f diffuseColor = null;
37 		Color3f emissiveColor = null;
38 		Color3f specularColor = null;
39 		int shininess = 64;
40 		Material material = null;
41 		
42 		Material getMaterial() {
43 			if(material == null)
44 				material = new Material(ambientColor, diffuseColor, emissiveColor, specularColor, shininess);
45 			
46 			return material;
47 		}
48 	}
49 	
50 	protected Map<String, MaterialInfo> materials = new HashMap<String, MaterialInfo>();
51 	
52 	protected final static String materialsFile = "data/materials.xml";
53 	
54 	protected static MaterialManager instance = new MaterialManager();
55 
56 	/***
57 	 * powoduje wczytanie konfiguracji z pliku
58 	 *
59 	 */
60 	protected MaterialManager() {
61 		try {
62 			parseXmlData();
63 		}
64 		catch(Exception e) {
65 			e.printStackTrace();
66 		}
67 	}
68 	
69 	/***
70 	 * singleton - zwraca obiekt managera 
71 	 * @return obiekt managera
72 	 */
73 	public static MaterialManager getInstance() {
74 		return instance;
75 	}
76 	
77 	/***
78 	 * zwraca obiekt materiału na podstawie podanego ID
79 	 * @param materialID ID materiału
80 	 * @return materiał
81 	 */
82 	public Material getMateralById(String materialID) {
83 		return materials.get(materialID).getMaterial();
84 	}
85 	
86 	protected void parseXmlData() throws SAXException, IOException, ParserConfigurationException {
87 		Document dataDocument = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().parse(new File(materialsFile));
88 		
89 		Element root = (Element)dataDocument.getElementsByTagName("Materials").item(0);
90 		NodeList materialList = root.getElementsByTagName("Material");
91 		
92 		for(int i=0; i<materialList.getLength(); i++) {
93 			Element material = (Element)materialList.item(i);
94 			MaterialInfo materialInfo = new MaterialInfo();
95 			
96 			materialInfo.ambientColor = parseColor(material.getElementsByTagName("AmbientColor").item(0));
97 			materialInfo.diffuseColor = parseColor(material.getElementsByTagName("DiffuseColor").item(0));
98 			materialInfo.emissiveColor = parseColor(material.getElementsByTagName("EmissiveColor").item(0));
99 			materialInfo.specularColor = parseColor(material.getElementsByTagName("SpecularColor").item(0));
100 			materialInfo.shininess = Integer.parseInt(material.getElementsByTagName("Shininess").item(0).getAttributes().getNamedItem("value").getNodeValue());
101 			
102 			materials.put(material.getAttribute("id"), materialInfo);
103 		}
104 	}
105 	
106 	/***
107 	 * funkcja parsuje wezeł xml'a w którym zapisany jest kolor
108 	 * @param colorNode węzeł z danymi
109 	 * @return kolor określony w węźle
110 	 */
111 	private Color3f parseColor(Node colorNode) {
112 		Color3f color = new Color3f();
113 		
114 		NamedNodeMap attr = colorNode.getAttributes();
115 		color.x = Float.parseFloat(attr.getNamedItem("red").getNodeValue());
116 		color.y = Float.parseFloat(attr.getNamedItem("green").getNodeValue());
117 		color.z = Float.parseFloat(attr.getNamedItem("blue").getNodeValue());
118 		
119 		return color;
120 	}
121 }