View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-31
3  *
4  * fabryka tworzaca obiekty BranchGroup na podstawie danych z pliku z mapą
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Loader;
7  
8  import javax.media.j3d.BranchGroup;
9  import javax.media.j3d.GeometryArray;
10 import javax.media.j3d.QuadArray;
11 import javax.vecmath.Point3d;
12 
13 import org.w3c.dom.Node;
14 import org.w3c.dom.NodeList;
15 
16 /***
17  * @author Łukasz Krzyżak
18  * 
19  * Implementacja fabryki tworzącej obiekty BranchGroup na podstawie danych z
20  * pliku z mapą
21  */
22 public class GraphObjectFactory {
23 	protected static final float wallDefaultWidth = 0.1f;
24 
25 	protected static final float sceneScale = 0.1f;
26 
27 	class BoxGeometry {
28 		GeometryArray[] geometry = new QuadArray[6];
29 	}
30 
31 	protected static GraphObjectFactory instance = new GraphObjectFactory();
32 
33 	protected static AppearanceFactory appearanceFactory = AppearanceFactory.getInstance();
34 	
35 	/***
36 	 * singleton - zwraca instancje
37 	 * @return instancja
38 	 */
39 	public static GraphObjectFactory getInstance() {
40 		return instance;
41 	}
42 
43 	protected GraphObjectFactory() {
44 
45 	}
46 
47 	/***
48 	 * na podstawie danych z pliku mapy tworzy poszczególne powierzchnie.
49 	 * Parsuje plik, na podstawie współrzędnych powoduje wygenerowanie geometrii,
50 	 * a następnie przypisuje odpowiednie atrybuty dla danej powierzchni.
51 	 * 
52 	 * @param surfaceNode
53 	 * @return grupa zawierająca wszystkie powierzchnie z pliku
54 	 */
55 	public BranchGroup newGraphObject(Node surfaceNode) {
56 		NodeList surfParams = surfaceNode.getChildNodes();
57 		BranchGroup surface = new BranchGroup();
58 		String surfaceID = surfaceNode.getAttributes().getNamedItem("id").getNodeValue();
59 		Surface surfaceData = null;
60 		for (int i = 0; i < surfParams.getLength(); i++) {
61 			if (surfParams.item(i).getNodeName() == "PlanarGeometry") {
62 				surfaceData = new Surface(parsePlanarGeometry(surfParams.item(i)), surfaceID);
63 			}
64 			else if (surfParams.item(i).getNodeName() == "Opening" ) {
65 				surfaceData.cutOpening(parseOpening(surfParams.item(i)));
66 			}
67 		}
68 		
69 		surfaceData.createTextureCoords();
70 		surface.addChild(surfaceData.createShape());
71 		
72 		surface.compile();
73 		
74 		return surface;
75 	}
76 
77 	/***
78 	 * parsuje dane o pojedyńczej powierzchni i wywołuje utworzenie odpowiednich
79 	 * grup dla każdej ze ścian powierzchni, 
80 	 * 
81 	 * @param geometry węzeł z pliku xml opisującego współrzędne
82 	 * @return tablica odczytanych punktów
83 	 */
84 	private Point3d[] parsePlanarGeometry(Node geometry) {
85 		NodeList vertices = geometry.getFirstChild().getChildNodes();
86 		Point3d[] coords = new Point3d[4];
87 		
88 		for (int i = 0; i < vertices.getLength(); i++)
89 			coords[i] = parseCoords(vertices.item(i));
90 
91 		return coords;
92 	}
93 	
94 	private Point3d[] parseOpening(Node geometry) {
95 		NodeList elements = geometry.getChildNodes();
96 		
97 		for(int i=0; i<elements.getLength(); i++) {
98 			if(elements.item(i).getNodeName() == "PlanarGeometry")
99 				return parsePlanarGeometry(elements.item(i));
100 		}
101 		
102 		return null;
103 	}
104 	
105 	private Point3d parseCoords(Node cartesianPoint) {
106 		NodeList coords = cartesianPoint.getChildNodes();
107 		
108 		float[] coordinates = new float[3];
109 		for (int i = 0; i < 3; i++) {
110 			coordinates[i] = new Float(coords.item(i).getChildNodes().item(0).getNodeValue())
111 					.floatValue();
112 		}
113 
114 		return new Point3d(-coordinates[0], coordinates[2], coordinates[1]);
115 	}
116 }